Stanowisko w sprawie lekcji religii

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które
wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma
miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W
Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół
publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.
Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do
organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej
większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie
osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż
wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.
Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny
dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz
związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej
konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada
zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole.
Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także
do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.
Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły.
Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej,
moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych,
wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych
nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej,
wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o
dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i
szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w
przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.
Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest
konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich
kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara
kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba
mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i
świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy
nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie
zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół,
duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego
pokolenia.
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

Za zgodność:
Bp Marek G. Marczak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

16/06/2024

Parafia Matki Bożej Różańcowej

w Rybniku-Niedobczycach

+48 661 309 340

UL. Górnośląska 129, Rybnik

RODO  |  CIASTECZKA  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright © 2023 – Parafia Matki Bożej Różańcowej